Foreningen til bevarelse af Danmarks ældste Radiostation, OXA

A.H.Vedels Plads, Nyholmen

c/o Marinestation København

Henrik Gerners Plads, 1439 København K. dato: 7.4.2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling og foredrag tirsdag den 2. maj 2017 kl.18.30

i Bræddehytten ved siden af OXA

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Rettidigt indkomne forslag

5. Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer (lige årstal)

6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer ( ulige årstal)

7. Eventuelt

Ad pkt. 4.Rettidigt indkomne forslag : Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastsættes til 250 kr.

Ad pkt. 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige årstal) Poul Schriver og Ole Mørk Lauridsen er

på valg. Begge er villige til genvalg. Bestyrelsen anbefaler genvalg.

-------------------------------

Efter generalforsamlingen, foredrag ved Ole Mørk Lauridsen, bestyrelsesmedlem i OXA:

Da foredragsholderen fylder 70 år den 28. april, byder han på en gratis øl til alle deltagere samt

hyggelig snak i pausen.

Foredrag kl. 19,30:

Danmarks kystradio: ”Fra Blåvandshuk´s Slaby-Arco system i 1901 til CRSD med IP transmission”

I 1901 blev det første danske kystradiosystem sat i drift, ganske vist kun med gnistkommunikation

til fyrskibene Vyl og Horns Rev. I 1905 åbner flåden sin kystradiostation, GRA (senere OXA) på

Holmen. I 2016 flyttede MF modtagerantennen for Blåvand op på fyret igen efter 102 års fravær; og

ringen var hermed sluttet. Her i 2017 er det netop 100 år siden at staten købte Valdemar Poulsen´s

forsøgsstation i Bagsværd og begyndte ekspedition af kystradio også herfra. Vi er altså i 100 året for

”Lyngby Radio” som omdrejningspunktet for skibskommunikation i Danmark.

Den tekniske og organisatoriske kystradio udvikling vil blive gennemgået, og hvordan den førte til

opvæksten af en stor dansk radioindustri, der også blev igangsætteren af Statsradiofonien i 1925.

Endelig præsenteres det nye IP baserede kystradiosystem leveret af Teracom sammen med SAAB,

Danphone og Procom. Der afsluttes med betragtninger om fremtiden, herunder

satellitkommunikation i de artiske egne.

Med venlig hilsen og på gensyn til generalforsamlingen og foredraget

Bestyrelsen